Tháng Tư Đen – Black April Commemoration

VÀO CỬA MIỄN PHÍ!

Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen, ngày Quốc Hận, để tưởng nhớ đến sự hi sinh vô bờ bến của các anh hùng chiến đấu cho tự do của Miền Nam Việt Nam, một cơ hội học hỏi cho thế hệ trẻ qua những câu chuyện tị nạn của thế hệ cha ông.

FREE ADMISSION!

Join us on the Fall of Saigon Commemoration, which aims at remembering the sacrifices of countless lives who fought for the freedom of South Vietnam and provides an educational opportunity for the young generation to hear the stories of our Vietnamese refugee generation.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.